Adres Centrum:
ul. Toruńska 1A/41 10-900 Olsztyn
tel. (89)6129747

czynne:
pon - pt 10-18
sobota 10-14


Jacek
Sklep

Szkolenia i kursy płetwonurków IANTD

Ilości nurkowań w wodach otwartych niezbędnych do uzyskania stopnia samodzielnego płetwonurka

Struktura szkolenia IANTD (ściągnij rysunek)

EANx DIVER IANTD

Program polega na przekazaniu nurkom rekreacyjnym wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykorzystania sztucznych mieszanin gazowych typu EANx przy nurkowaniach w granicach głębokości do 39 metrów. Nurek jest przygotowany do użycia specjalnych tabel dekompresyjnych dla danych mieszanek lub tabel i komputerów powietrznych.

Program IANTD EANx Diver może być organizowany osobno lub w połączeniu z różnymi programami IANTD Advanced oraz ze Specjalnościami IANTD.

Program uczy wykorzystania mieszanin w zakresie od 21% do 40% tlenu.

Wymagania:
- Wiek - ukończone 18 lat (lub 15 lat + pisemna zgoda opiekunów)
- Posiadanie licencji Open Water Diver (lub rownoważnej innej organizacji)
- Dla stopnia młodzieżowego wymagane jest ukończenie 12 lat
- Ważne badania lekarskie
- Sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)

Wymagania sprzętowe:
- Sprzęt wykorzystywany podczas kursu musi być odpowiedni do warunków i w dobrym stanie technicznym.

Przebieg szkolenia:

- Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być ukończone.
- Program dotyczy wykorzystania mieszanin o zawartości tlenu od 21% do 40%, jednak główny nacisk położony jest na EAN 32 i EAN 36.
- Zaleca się, żeby wszyscy nurkowie wykonali dwa nurkowania z wykorzystaniem EAN z zawartością tlenu pomiędzy 24% a 40%.

Ograniczenia szkolenia:
- Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż zezwalają na to kwalifikacje uczestnika kursu. Maksymalna dopuszczalna głębokość wynosi 39 metrów.
- Nie może być wykonane żadne nurkowanie wymagające obligatoryjnej dekompresji dłuższej niż 3 minuty, jeśli program nie jest łączony z programem Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix.
- Żadne nurkowanie nie może być wykonane przy ciśnieniu parcjalnym tlenu większym niż 1.6ata.

Zajęcia praktyczne:

- Jeśli wykonywane są zajęcia w wodach otwartych, instruktor jest zobowiązany do wykorzystania tabel EANx IANTD lub planowania nurkowania tak jak dla powietrza, z podkreśleniem fizjologicznego bezpieczeństwa takiego rozwiązania.
- Jeśli wykonywane są nurkowania w wodach otwartych, uczestnik kursu jest zobowiązany do zaplanowania nurkowania z użyciem określonych, sprawdzonych samodzielnie przez niego mieszaninach.

Kurs zawiera:
- Szkolenie praktyczne i teoretyczne
- nurkowania na nitroksie do 40%. Głębokość zgodnie z uprawnieniami
- Kompletny sprzęt nurkowy

 Advanced Open Water Diver IANTD

Program stanowi kontynuację nauki, umożliwiając nurkowi IANTD Open Water (Nitrox) Diver rozwijanie swoich umiejętności poprzez zdobywanie doświadczenia w warunkach kontrolowanych.

Program przygotowuje do nurkowań na maksymalną głębokość 30 metrów.

Wymagania:
- Wiek - ukończone 18 lat (lub 15 lat + pisemna zgoda opiekunów)
- Kandydat musi mieć licencję Open Water (Nitrox) Diver lub P-1 * CMAS (lub rownoważnej innej organizacji)
- Ważne badania lekarskie

Wymagania sprzętowe:
- Sprzęt wykorzystywany podczas kursu musi być odpowiedni do warunków i w dobrym stanie technicznym.

Przebieg szkolenia:

- W ramach tego Programu konieczne jest odbycie co najmniej 120 minut czasu dennego podczas 4 do 7 nurkowań w wodach otwartych. Jeśli wszystkie ćwiczenia oraz określony czas denny zostaną spełnione wcześniej, program może zostać zakończony po czwartym nurkowaniu wykonanym w pełnym sprzęcie.
- Wypuszczenie bojki.

Kursu zawiera:
- Szkolenie praktyczne i teoretyczne
- Kompletny sprzęt nurkowy

Rescue Diver IANTD

Program rozwija umiejętności ratowania partnera oraz samoratownictwa.

Wymagania:
- Wiek - ukończone 18 lat (lub 15 lat + pisemna zgoda opiekunów)
- Stopień IANTD Advanced Open Water Diver lub równoważny innej organizacji oraz zalogowane przynajmniej 10 nurkowań
- Kandydat musi mieć licencję Diving First Aid
- Kandydat musi mieć licencję Oxygen Provider
- Ważne badania lekarskie

Wymagania sprzętowe:

- Sprzęt wykorzystywany podczas kursu musi być odpowiedni do warunków i w dobrym stanie technicznym.

Przebieg szkolenia:
- Ukończenie wszystkich wymaganych zajęć teoretycznych.
- Trening wszystkich wymienionych poniżej sprawności podczas co najmniej 4 nurkowań.

Zajęcia praktyczne:
- Poszukiwanie nurka: Określenie ostatniej pozycji zaginionego nurka, a następnie prowadzenie poszukiwań przy użyciu liny, zgodnie z poznanymi technikami (kołowa itp.).
- Ćwiczenia partnerskie (sytuacje awaryjne):
* Instruktor pozwala na rozdzielenie się partnerów na niewielką odległość (np. podczas płynięcia należy zatrzymać jednego nurka bez poinformowania o tym drugiego, któremu należy pozwolić oddalić się na około 6 ruchów płetw). Następnie zatrzymany nurek powinien zacząć płynąć (bez oddychania, z powolnym wydechem) w kierunku oddalonego partnera, zasygnalizować mu brak gazu i zastosować procedurę dzielenia się gazem przy użyciu zapasowego automatu. W przypadku rebreathera zastosować odpowiednie procedury określone dla używanego sprzętu.
* Powtórzyć powyższe ćwiczenie kończąc je kontrolowanym wynurzeniem.
* Na głębokości nie większej niż 6 metrów rozdzielić partnerów na odległość nieco większą niż odległość do powierzchni i zlecić jednemu z nurków zasymulowanie sytuacji "braku powietrza". Pozwolić nurkowi samemu znaleźć rozwiązanie, jeśli zadecyduje, że wypłynięcie na powierzchnię jest łatwiejsze i odpowiedniejsze oraz zademonstruje ESA, należy zakończyć ćwiczenie i ponownie połączyć nurków w parę.
* Powtórzyć ćwiczenie na głębokości większej niż 6 metrów z dwoma nurkami rozdzielonymi na odległość 6 metrów. Lepszym rozwiązaniem w tym przypadku, ze względu na większą głębokość, jest wybranie procedury dzielenia się gazem lub specyficznej dla rebreathera.
* Pomaganie pod wodą przemęczonemu nurkowi.
* Pomaganie zdezorientowanemu nurkowi.
* Holowanie zmęczonego nurka po powierzchni z wykorzystaniem techniki ciągnięcia oraz pchania.
- Ćwiczenia ratownicze:
* Korzystanie z opustówki, boji powierzchniowej, boji okrągłej itd. z łodzi lub pomostu
* Używanie poręczówki oraz boji pod wodą.
* Obrona i postępowanie ze spanikowanym nurkiem.
* Ratowanie szamoczącej się ofiary.
* Ratowanie poszkodowanego lub nieprzytomnego nurka znalezionego na dnie (chwyt przedni "za szelkę", chwyt od tyłu).
* Techniki holowania umożliwiające powierzchniowe wykonanie resuscytacji "usta-usta".
* Zdjęcie sprzętu oraz przetransportowanie nurka do stabilnej platformy lub brzegu (ćwiczenie technik wyciągania nurka z wody).
* Symulacja resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz rozpoczęcie procedury ewakuacyjnej.
- Samoratownictwo.
- Zaliczenie: Zlokalizowanie zaginionego nurka, który jest nieprzytomny i poprowadzenie odpowiedniej akcji ratunkowej.

Kurs zawiera:
- Szkolenie praktyczne i teoretyczne
- Kompletny sprzęt nurkowy

Deep Diver IANTD

Program polega na przygotowaniu odpowiedzialnego nurka, który planuje nurkowania na maksymalną głębokość 39 metrów z użyciem sprężonego powietrza.

Program IANTD Deep Diver uczy procedur, technik, daje wiedzę teoretyczną oraz uczy planowania nurkowań głębokich. Jest to pierwszy na świecie program dający dobre przygotowanie od strony procedur i technik do nurkowań na powszechnie przyjętą maksymalną głębokość rekreacyjnych nurkowań powietrznych.

Zaleca się by program ten był uczony w połączeniu z programem IANTD EANx Diver, IANTD Recreational Trimix Diver lub IANTD Advanced Nitrox Diver.

Wymagania:
- Wiek - ukończone 18 lat (lub 15 lat + pisemna zgoda opiekunów)
- Kandydat musi mieć licencję IANTD Advanced Open Water Diver (lub rownoważnej innej organizacji)
- Kandydat musi posiadać zalogowane minimum 10 nurkowań oraz wystarczające doświadczenie w nurkowaniu, pozwalające przekonać instruktora, że uczestnik kursu ma możliwości i wiedzę do kontynuowania szkolenia na tym poziomie
- Ważne badania lekarskie
- Sprzęt zgodny z konfiguracją na stopień Deep Diver

Przebieg szkolenia:
- Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być ukończone.
- W ramach tego Programu konieczne jest odbycie co najmniej 100 minut czasu dennego, wykonanego podczas minimum 4 nurkowań, z których przynajmniej dwa muszą być wykonane do głębokości pomiędzy 30 a 39 metrów.

Zajęcia praktyczne:
- Przed nurkowaniem w wodach otwartych wszystkie ćwiczenia w wodach ograniczonych muszą być poprawnie wykonane.
- Płynięcie po powierzchni w pełnym sprzęcie przez co najmniej 5 minut.
- Określenie swojego minutowego zużycia gazu (RMV) na podstawie ubytku gazu w butlach po płynięciu przez 10 minut na stałej głębokości.
- Zademonstrowanie następujących technik poruszania się: modyfikowany kraul, modyfikowana żabka, modyfikowany delfin, standardowy kraul z biodra.
- Zademonstrowanie odpowiedniej kontroli pływalności przez:
* Kontrolowane wynurzenie z zachowaniem stałej prędkości 6 metrów na minutę.
* Zatrzymanie się w toni na stałej głębokości przez 3 minuty
* Przepłynięcie dystansu 23 metrów w pełnym sprzęcie bez maski
* Postawienie boji dekompresyjnej w czasie mniejszym niż 2 minuty.
- Wykonanie procedury dzielenia się gazem. Jeśli używany jest aparat o obiegu zamkniętym, muszą być wykonane modyfikacje, odpowiednie dla stosowanego typu sprzętu:
* Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie dystansu co najmniej 15 metrów do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu. Jeśli używane są aparaty o obiegu zamkniętym, wykonanie procedury odpowiedniej dla używanego aparatu. Po przejściu na oddychanie z automatu partnera płynąć co najmniej 4 minuty z zachowaniem normalnej prędkości poruszania się.
* Powtórzenie poprzedniego ćwiczenie w sytuacji, kiedy nurek bez gazu ma częściowo zalaną maskę (lub w ogóle nie ma maski).
- Wykonanie procedury zakręcania zaworów: zamknąć podstawowy automat, zmienić automaty, otworzyć podstawowy automat, zamknąć zapasowy, zmienić automaty, otworzyć zapasowy. Jeśli używany jest zestaw dwu butlowy z łącznikiem rozdzielnym należy procedurę odpowiednio zmodyfikować. Powtarzać tak długo, dopóki czas całego ćwiczenia nie będzie krótszy niż 2 minuty.
- Zakręcić i odkręcić każdy z zaworów podczas każdego nurkowania.
- Co najmniej dwukrotne strzelenie boji dekompresyjnej.
- Na co najmniej jednym nurkowaniu zdjęcie i założenie BC na powierzchni wody.
- Podczas każdego nurkowania utrzymywanie stałej prędkości wynurzania 9 metrów na minutę lub mniejszej.

Kurs zawiera:
- Szkolenie praktyczne i teoretyczne

Advanced EANx Diver IANTD

Program polega na rozwijaniu umiejętności i wiedzy nurka dotyczącej użycia mieszanin typu EANx w nurkowaniu rekreacyjnym. Dodatkowo rozwija sprawność nurka pod wodą i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania przy użyciu mieszanin o wyższej zawartości tlenu.

Program uczy wykorzystania mieszanin o wyższej zawartości tlenu w zakresie od 21% do 50%.

Program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 42 metrów, w tym dekompresyjnych, z maksymalnym czasem dekompresji przyspieszanej na ENX 50 wynoszącym 15 minut.

Wymagania:
- Wiek - ukończone 18 lat (lub 15 lat + pisemna zgoda opiekunów)
- Kandydat musi mieć licencję IANTD EANx Diver oraz Deep Diver IANTD i posiadać minimum 25 zalogowanych nurkowań oraz wystarczające doświadczenie w nurkowaniu, pozwalające przekonać instruktora, że uczestnik kursu ma możliwości i wiedzę do kontynuowania szkolenia na tym poziomie
- Ważne badania lekarskie
- Sprzęt zgodny z konfiguracją na stopień Advanced EANx Diver

Przebieg szkolenia:

- Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być ukończone.
- W ramach tego Programu konieczne jest odbycie co najmniej 120 minut czasu dennego, wykonanego podczas minimum 4 nurkowań, z których co najmniej dwa muszą być wykonane na głębokości pomiędzy 30 a 42 metry. Jeśli kurs jest połączony z kursem Deep Diver, całkowity czas denny podczas obu kursów musi wynosić minimalnie 160 minut i musi zostać osiągnięty podczas przynajmniej 6 nurkowań. Nawet jeśli wszystkie ćwiczenia wykonane będą wcześniej, kurs wymaga odbycia 6 nurkowań. Jeśli kurs jest kursem łączonym, minimum 3 nurkowania muszą być wykonane na głębokości pomiędzy 30 a 42 metry.
- Uczestnik kursu jest przygotowywany do użycia mieszanin typu EANx o zawartości 21% do 40% tlenu dla fazy dennej nurkowania. W trakcie kursu przekazywane są podstawy wykorzystania mieszanin typu EANx o zawartości tlenu 41% do 50% dla wykonywania przystanków bezpieczeństwa oraz obligatoryjnych przystanków dekompresyjnych.

Wymagania sprzętowe:
- Butle zabezpieczające oraz butle dekompresyjne zabierane w formie butli pony lub stage. Jeśli jest to wymagane, butle muszą być czyste i kompatybilne tlenowo.

Ograniczenia szkolenia:
- Podczas nurkowania na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 4 uczestników. Liczba ta może być zwiększona o 2 osoby na każdego asystującego IANTD Divemastera, maksymalnie do 8, jeśli instruktor ma do pomocy dwóch IANTD Divemasterów.
- Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż 42 metry.
- Wszystkie nurkowania muszą być wykonane z wykorzystaniem mieszanin EANx (maksymalnie 40% tlenu). Mieszaniny EANx o wyższej zawartości tlenu (maksymalnie 50% tlenu) mogą być używane na przystankach bezpieczeństwa oraz przystankach dekompresyjnych.
- Wszystkie wymagane przystanki bezpieczeństwa oraz przystanki dekompresyjne muszą być wykonane.
- Czas wszystkich wymaganych przystanków dekompresyjnych nie może przekroczyć 15 minut.
- Żadne nurkowanie nie może być wykonane przy ciśnieniu parcjalnym tlenu większym niż 1.6ata.

Zajęcia praktyczne:
- Przed nurkowaniem na większe głębokości lub w przestrzeniach zamkniętych wszystkie ćwiczenia w wodach ograniczonych muszą być poprawnie wykonane.
- Zademonstrowanie znajomości różnych technik nurkowych, w tym precyzyjnej kontroli pływalności oraz prawidłowego trymu:
* Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie bez maski dystansu co najmniej 15 metrów do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu. Jeśli używane są aparaty o obiegu zamkniętym, wykonanie procedury odpowiedniej dla używanego aparatu. Po przejściu na oddychanie z automatu partnera płynąć co najmniej 3 minuty, po czym założyć i wyczyścić maskę.
- Techniki pływania w płetwach: żabka, modyfikowana żabka.
- Podczas wszystkich nurkowań w wodach otwartych zademonstrowanie procedury i planowania służącego kontroli toksyczności tlenowej CNS.
- Wykonanie wynurzenie i odpowiednich przystanków bezpieczeństwa lub dekompresyjnych podczas sytuacji OOA i oddychania z automatu partnera.
- Wykonanie zmiany gazu na gaz dekompresyjny podczas przynajmniej dwóch nurkowań. Gaz dekompresyjny nie może zawierać więcej niż 50% tlenu, a zmiana nie może nastąpić głębiej niż na 9 metrach.
- Na każdym nurkowaniu wykonać procedurę zakręcania zaworów.
- Co najmniej dwukrotne strzelenie boji dekompresyjnej i wykorzystanie jej jako platformy wynurzenia.
- Zademonstrowanie odpowiedniej postawy i zrozumienia zagadnień na satysfakcjonującym instruktora poziomie.
- Zdjęcie i założenie BC na głębokości większej niż 6 metrów.
- Zdjęcie i założenie BC na powierzchni wody.
- Zademonstrowanie akceptowalnych technik orientacji i nawigacji.
- W miejscu, gdzie głębokość umożliwia naruszenie planu nurkowania, zademonstrowanie umiejętności i dyscypliny nie przekraczania założonej głębokości nurkowania.
- Zademonstrowanie odpowiedniego zachowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.
- Jeśli uczestnik kursu przystąpił do kursu na podstawie wcześniejszego doświadczenia, wykonanie wszystkich ćwiczeń zawartych w programie Deep Diver.

Kurs zawiera:
- Szkolenie praktyczne i teoretyczne

Technical Diver IANTD

Zakres kursu - kurs wprowadzajacy do nurkowania technicznego do głębokości 51 m.. z wykorzystaniem różnych gazów dennych oraz gazu dekompresyjnego do czystego tlenu włącznie.
Cel kursu - przeznaczony dla nurków pragnących poznać techniki nurkowania dekompresyjnego typu technicznego o wyższym stopniu trudności,poszerzyć wiedze o stosowaniu mieszanek oddechowych, użycia różnych nitroksów, przy wykorzystaniu dekompresyjnych plannerów - programów komputerowych oraz dekompresyjnych tabel i komputerów nurkowych.
Wymagania wstępne - ukończone 18 lat, stopień IANTD Advanced EANx Diver i min. 100 zalogowanych nurkowań w tym min. 30 głębszych niż 27metrów LUB stopień EANx lub Advanced EANx dowolnej organizacji nurkowej i min. 150 zalogowanych nurkowań w tym min. 50 głębszych niż 27 metrów.
Wymagania sprzętowe - minimalne: urządzenie wypornościowe typu softpack o odpowiedniej sile wyporu, umożliwiający użycie zestawu dwubutlowego typu twinset, 2 główne automaty oddechowe odpowiedniej klasy, 1 automat dla gazu dekompresyjnego, 1 boja dekompresyjna pomarańczowa, 1 kołowrotek, tabliczka na ręke, 2 niezależne urządzenia pomiaru czasu i głębokości.
Wymagania sprzętowe - polecane: zestaw typu �skrzydlo� na sztywnej plycie o dwóch niezależnych źródłach wyporu dla zestawu dwubutlowego, 2 główne automaty oddechowe odpowiedniej klasy, 1 automat dla gazu dekompresyjnego, 1 automat czysty tlenowo, 2 różne boje dekompresyjne w tym jedna pomarańczowa, 2 kołowrotki, tabliczka na ręke, 2 niezależne źródła pomiaru czasu i głębokości.
Liczba zajęć teoretycznych - 5 sesji zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem.
Liczba nurkowań - 5 nurkowań o łącznym czasie min. 280 min. w tym min. 2 nurkowania dekompresyjne w zakresie głębokości 39-51 metrów.

Certyfikat Technical Diver uprawnia do:
- nurkowania do głębokości PP O2 do 1,5 ata gazu dennego (51 metrów na kursie) z dekompresją nitroksową i/lub tlenową (maksymalna frakcja 100% O2)
- wypożyczania sprzętu nurkowego, ładowania zestawów powietrznych oraz nitroksowych do 100% O2 oraz do innych usług nurkowych,
- kontynuowania szkolenia nurkowego na kursach poziomu technicznego (Normoxic Trimix Diver)

Normoxic Trimix Diver IANTD

Zakres kursu - Kurs technicznego nurkowania głębokiego z użyciem Trimixu normoksycznego jako gazu dennego głębokości 60 metrów oraz gazu dekompresyjnego do czystego tlenu włącznie.
Cel kursu - przeznaczony dla nurków pragnących poznać techniki głębokiego nurkowania dekompresyjnego typu technicznego o wyższym stopniu trudności, z zastosowaniem Trimixów normoksycznych - mieszanek tlenowo-helowo-azotowych, o zawartości tlenu 21% oraz poszerzyć wiedze o stosowaniu mieszanek oddechowych i nitroksów dekompresyjnych, przy wykorzystaniu dekompresyjnych plannerów - programów komputerowych oraz dekompresyjnych tabel i komputerów nurkowych.
Wymagania wstępne - ukończone 18 lat, stopień IANTD Advanced EANx Diver i min. 100 zalogowanych nurkowań w tym min. 30 głębszych niż 27metrów LUB stopień EANx lub Advanced EANx dowolnej organizacji nurkowej i min. 150 zalogowanych nurkowań w tym min. 50 głębszych niż 27 metrów
Wymagania sprzętowe - minimalne: urządzenie wypornościowe typu softpack o odpowiedniej sile wyporu, umożliwiający użycie zestawu dwubutlowego typu twinset, 2 główne automaty oddechowe odpowiedniej klasy, 1 automat dla gazu dekompresyjnego, 1 boja dekompresyjna pomarańczowa, 1 kołowrotek, tabliczka na ręke, 2 niezależne urządzenia pomiaru czasu i głębokości.
Wymagania sprzętowe - polecane: zestaw typu �skrzydlo� na sztywnej plycie o dwóch niezależnych źródłach wyporu dla zestawu dwubutlowego, 2 główne automaty oddechowe odpowiedniej klasy, 1 automat dla gazu dekompresyjnego, 1 automat czysty tlenowo, 2 różne boje dekompresyjne w tym jedna pomarańczowa, 2 kołowrotki, tabliczka na ręke, 2 niezależne źródła pomiaru czasu i głębokości.
Liczba zajęć teoretycznych - 5 sesji zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem.
Liczba nurkowań - 5 nurkowań o łącznym czasie min. 280 min. w tym min. 3 nurkowania trimixowe dekompresyjne w zakresie głębokości do 60 metrów. UWAGA!Nurkowie IANTD Technical Diver realizują jedynie trzy nurkowania trimiksowe, uzupełniając wiedze o stosowanie helu w mieszance oddechowej.

Certyfikat Normoxic Trimix Diver uprawnia do:
- nurkowania do głębokości PP O2 do 1,5 ata gazu dennego (60 metrów na kursie) z dekompresją nitroksową i/lub tlenową (maksymalna frakcja 100% O2)
- wypożyczania sprzętu nurkowego, ładowania zestawów trimixowych o frakcji 21% O2 oraz nitroksowych do 100% O2 oraz do innych usług nurkowych,
- kontynuowania szkolenia nurkowego na kursach poziomu technicznego ( Trimix Diver)